Free Shipping on orders over US$39.99 How to make these links

Viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh hay nhất -Top1Learn

Viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh hay nhất -Top1Learn

1. Bố cục bài viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Một đoạn văn thì chúng ta không cần viết quá dài, quan trọng là cần nêu các đặc điểm chính và độc đáo của dân tộc Kinh. 

Bạn có thể viết theo bố cục sau đây nha:

Phần 1: Giới thiệu ý chung nhất về dân tộc Kinh (đông nhất/dân tộc của mình/có nhiều truyền thống/….) 

Phần 2: Kể về dân tộc Kinh

Phần 3: Kết bài: Nêu cảm nhận/suy nghĩ/ý kiến/hy vọng/… của bạn về dân tộc Kinh.

2. Từ vựng thường dùng để viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Sử dụng từ vựng hợp lý cũng là cách để các bạn nâng điểm lên đó. Step Up sẽ giới thiệu với bạn một số từ vựng cần dùng khi viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh ngay dưới đây: 

Loại từ Từ vựng Phiên âm Dịch nghĩa
n ethnic community /ˈɛθnɪk/ /kəmˈjunəti/ dân tộc
n ethnic group /ˈɛθnɪk/ /grup/ dân tộc
n population /ˌpɑpjəˈleɪʃən/ dân số
n civilization /ˌsɪvəlɪˈzeɪʃən/ nền văn minh
n customs and habits /ˈkʌstəmz/ /ænd/ /ˈhæbəts/ phong tục tập quán
n virtue /ˈvɜrʧu/ đức hạnh
n traditional custom /trəˈdɪʃənəl/ /ˈkʌstəm/ trang phục truyền thống
n spirituality /ˌspɪrɪʧəˈwæləti/ tâm linh
n characteristic /ˌkɛrəktəˈrɪstɪk/ nét đặc trưng
n specialty /ˈspɛʃəlti/ đặc sản
adj traditional /trəˈdɪʃənəl/ cổ truyền
adj precious /ˈprɛʃəs/ quí giá
adj unique /juˈnik/ độc đáo
adj indispensable /ˌɪndɪˈspɛnsəbəl/ cần thiết
adj national /ˈnæʃənəl/ thuộc về quốc gia
v account for /əˈkaʊnt/ /fɔr/ chiếm
v develop /dɪˈvɛləp/ phát triển
v store /stɔr/ lưu trữ
v promote /prəˈmoʊt/ phát huy
v enrich /ɛnˈrɪʧ/ làm dồi dào thêm

3. Mẫu bài viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Sau khi đã lên bố cục và chuẩn bị từ vựng, đã đến lúc chúng ta bắt tay vào viết. Dưới đây là ba đoạn văn mẫu đạt điểm cao với chủ đề viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh.

Các bạn hãy tham khảo rồi hoàn chỉnh bài viết của chính mình nhé. 

3.1. Đoạn văn mẫu giới thiệu về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Khi viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh, bạn có thể chọn viết một đoạn văn giới thiệu chung các đặc điểm của dân tộc này. 

Đoạn văn mẫu:

Among Vietnam ethnic communities, Kinh ethnic, which accounts for 86.2% of Vietnam population, plays a crucial role in national development. Kinh people allocate along whole Vietnam and some other countries. For thousands of years, the Kinh have developed one of the greatest agricultural civilizations in Asia. However, today, the service industry also develops significantly, especially tourism. About the customs and habits, traditionally, Kinh people have lived together in harmony under the village or in a neighbourhood. The husband is considered the head of the family and children take the last name of their father. After the wedding, the bride normally goes to live with her husband’s family. Especially, Kinh people attach much importance to the virtues of women. As regards to culture, the language here has changed a lot and now they are using Chu Quoc Ngu (national language). They also maintain a rich collection of literature which includes old tales, poems, and proverbs. The traditional custom here is “ao dai” – Vietnamese traditional long dress. Beside physical values, the Kinh also demonstrate precious values on spirituality, such as ancestor worship, death anniversaries and unique festivals. Despite many changes related to globalization, the Kinh still keep up their traditional customs.viet 1 doan van ve dan toc kinh bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Trong các cộng đồng dân tộc Việt Nam, dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số Việt Nam, đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển đất nước. Người Kinh phân bổ dọc toàn bộ Việt Nam và một số nước khác. Trong hàng ngàn năm, người Kinh đã phát triển một trong những nền văn minh nông nghiệp lớn nhất ở châu Á. Tuy nhiên ngày nay, ngành dịch vụ cũng phát triển vượt bậc, đặc biệt là du lịch. Về phong tục tập quán, từ xưa đến nay, người Kinh sống hòa thuận với nhau dưới làng, xóm. Người chồng được coi là chủ gia đình và con cái lấy họ của cha. Sau đám cưới, cô dâu thường về ở với gia đình nhà chồng. Đặc biệt, người Kinh rất coi trọng phẩm hạnh của người phụ nữ. Về văn hóa, ngôn ngữ ở đây đã thay đổi rất nhiều và hiện nay họ đang sử dụng chữ Quốc ngữ. Họ cũng duy trì một bộ sưu tập văn học phong phú bao gồm các câu chuyện cổ, bài thơ và tục ngữ. Phong tục truyền thống ở đây là “áo dài” – trang phục áo dài truyền thống của Việt Nam. Bên cạnh những giá trị vật chất, người Kinh còn thể hiện những giá trị quý báu về tâm linh như tín ngưỡng thờ cúng tổ tiên, giỗ chạp và các lễ hội độc đáo. Mặc dù có nhiều thay đổi liên quan đến toàn cầu hóa, nhưng người Kinh vẫn giữ phong tục truyền thống của họ.

3.2. Đoạn văn mẫu viết về lễ hội truyền thống của dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Nếu ấn tượng với một lễ hội truyền thống nào đó, bạn có thể kể về lễ hội này khi viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh. 

Ở đây, Step Up chọn viết về lễ hội đền Hùng bằng tiếng Anh.

Đoạn văn mẫu:

The Kinh demonstrate precious values on spirituality, therefore, there are many unique festivals in Vietnam. A big and important one is the Hung King Temple Festival. The purpose of this ceremony is to remember and pay tribute to the Hung Kings who are the traditional founders and first kings of the nation. The Hung King Temple Festival is held from the 8th to the 11th  day of the third lunar month, but the main festival day is on the 10th. On the 10th day, the Kinh have a day off. Some will travel to the Hung King Temple in Phu Tho to participate in the festival. Here, pilgrims offer prayers and incense to their ancestors. The Hung King Temple Festival is a sacred festival as well as a pilgrimage back to the origins of the Vietnamese nation.

viet 1 doan van ve dan toc kinh bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Người Kinh thể hiện những giá trị quý báu về tâm linh nên ở Việt Nam có rất nhiều lễ hội độc đáo. Một lễ hội lớn và quan trọng là Lễ hội Đền Hùng. Mục đích của nghi lễ này là để tưởng nhớ và tri ân các Vua Hùng, những người có công sáng lập ra truyền thống và những vị vua đầu tiên của dân tộc. Lễ hội Đền Hùng được tổ chức từ ngày 8 đến 11 tháng 3 âm lịch, nhưng ngày chính hội là ngày 10. Vào ngày mùng 10, người Kinh được nghỉ một ngày. Một số sẽ đến Đền Hùng ở Phú Thọ để tham gia lễ hội. Tại đây, những người hành hương dâng lễ cầu nguyện và thắp hương cho tổ tiên. Lễ hội Đền Hùng là một lễ hội linh thiêng cũng như một cuộc hành hương trở về cội nguồn của dân tộc Việt Nam.

Xem thêm: Viết về lễ hội bằng tiếng Anh hay nhất


3.3. Đoạn văn mẫu viết về đặc sản của dân tộc Kinh bằng tiếng Anh

Các món ăn độc đáo cũng là một phần không thể thiếu của một dân tộc. Bạn hoàn toàn có thể chọn đây làm đề tài khi viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh nha.

Đoạn văn mẫu: 

The Kinh, which account for 86.2% of Vietnam population with unique characteristics, are considered to represent whole Vietnam country. The Kinh’s culinary also has many similarities to Vietnamese cuisine. Rice is always a key role in meals and is an indispensable component of every tray of a Kinh family. The food here is diverse with the processing, enjoying dishes with natural characteristics, activities, production, and habits in different regions. Some must-try specialties are Pho, Nem Ran (spring rolls), Bun Dau Mam Tom (Fried tofu with shrimp paste), Banh Xeo (crispy pancake),… The beauty of a culinary culture always needs to be stored and promoted forever in order to enriching the colorful picture of the ethnic groups of Vietnam.

viet 1 doan van ve dan toc kinh bang tieng anh

Dịch nghĩa:

Dân tộc Kinh, chiếm 86,2% dân số Việt Nam với những đặc điểm riêng biệt, được coi là đại diện cho cả nước Việt Nam. Ẩm thực của người Kinh cũng có nhiều nét tương đồng với ẩm thực Việt Nam. Cơm luôn giữ vai trò chủ đạo trong bữa ăn và là thành phần không thể thiếu trong mỗi mâm cơm của gia đình người Kinh. Ẩm thực ở đây rất đa dạng với cách chế biến, thưởng thức các món ăn mang đặc điểm tự nhiên, sinh hoạt, sản xuất, tập quán của các vùng miền. Một số đặc sản nhất định phải thử là Phở, Nem Rán (chả giò), Bún Đậu Mắm Tôm (Đậu hũ chiên mắm tôm), Bánh Xèo (Bánh xèo giòn),… Nét đẹp văn hóa ẩm thực luôn cần được lưu giữ và phát huy mãi mãi để làm phong phú thêm bức tranh muôn màu muôn vẻ của các dân tộc Việt Nam.

Qua bài viết trên, Step Up đã hướng dẫn bạn về cách lên bố cục và những từ vựng cần thiết khi viết 1 đoạn văn về dân tộc Kinh bằng tiếng Anh. Cùng với đó, Step Up cung cấp 3 đoạn văn mẫu đạt điểm cao để các bạn tham khảo. Hy vọng bạn sẽ thấy có ích nhé.

Step Up chúc bạn học tốt!

V05 - Top1Learn.com - Top1Learn.vn - No1Dev.com - Top1English.vn
Logo
Shopping cart